Wolisz zamówić telefonicznie?

Zadzwoń +48 534 548 777 od 8 do 16

Transmisje Sprzedażowe - Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

TRANSMISJI SPRZEDAŻOWYCH W SERWISIE FACEBOOK.COM

organizowanych przez Fanpage 

Laversa.pl

Butik Anetta 

Butik Anetta Live – Transmisje Sprzedażowe

Laversa Live PLUS SIZE

 

Zapraszamy Cię do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży naszych Transmisji Sprzedażowych, prowadzonych w ramach serwisu Facebook.com (dalej: OWS). 

 

Dbamy nie tylko o Twój ubiór, ale i o Twoje prawa. Z tego powodu dokładamy najwyższej staranności, żeby nasze dokumenty prawne były s zgodne z przysługującymi Ci prawami konsumenckimi i aktualnymi przepisami.

 

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem komunikatora Messenger. 
 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

W tej części OWS wyjaśniamy najważniejsze definicje, których używamy w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
Dowiesz się kto odpowiada za Transmisje Sprzedażowe, jak się z nami skontaktować i czy jesteś konsumentem.

 

 1.  Właścicielem profilów Fanpage jest Hada sp. z o.o., REGON: 369310105, NIP: 8943123996, KRS: 0000958371, ul. Krzeszowska 20, 54-032 Wrocław, kapitał zakładowy 5000,00 zł.
 2. Niniejsze OWS są skierowane zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, chcących zawrzeć umowę sprzedaży ze współwłaścicielami profilów Fanpage, które są prowadzone na portalu www.facebook.com. 
 3. Akceptacja niniejszych OWS jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem profilu Fanpage lub podczas transmisji sprzedażowej prowadzonej za pośrednictwem profilu Fanpage na portalu Facebook.com. 
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży są nieodpłatnie udostępniane przez Sprzedawcę podczas prowadzonych transmisji sprzedażowych oraz na stronie internetowej www.laversa.pl w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 5. Informacje prezentowane podczas Transmisji Sprzedażowych stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Pełną odpowiedzialność za przeprowadzanie transmisji live, w tym zgodność z obowiązującymi przepisami ponosi Sprzedawca. Portal społecznościowy Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Klientów Sprzedawcy, które są związane ze sprzedażą towarów oferowanych w ramach Transmisji Sprzedażowej.
 7. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

 1. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej za pośrednictwem profilu Fanpage, w szczególności na temat Produktów, działalności współwłaścicieli, Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz aktualnych Akcji Promocyjnych, konkursów pod numerem telefonu + 48 512 360 157 BOK udziela również wszelkich w/w informacji za pośrednictwem komunikatora Messenger w ramach profilu Fanpage 
 2. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani podczas transmisji sprzedażowej lub w takcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).
 3. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach prowadzenia transmisji sprzedażowych mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 6. PRODUKT – dostępna w zasobach Właściciela rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w trakcie transmisji sprzedażowych są fabrycznie nowe.
 7. OWS – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem profilu Fanpage prowadzonego na Facebooku.
 8. SPRZEDAWCA –jest Hada sp. z o.o., REGON: 369310105, NIP: 8943123996, KRS: 0000958371, ul. Krzeszowska 20, 54-032 Wrocław, kapitał zakładowy 5000,00 zł .
 9. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach profilu Fanpage Sprzedawcy, Sprzedażowe prowadzonym na portalu Facebook.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy OWS. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym OWS. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. 
 11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne).
 12. FACEBOOK – serwis społecznościowy należący do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland za pośrednictwem którego prowadzone są transmisje sprzedażowe i na którym prowadzony jest profil Fanpage Sprzedawcy.
 13. FANPAGE - profil Sprzedawcy prowadzony na platformie Facebook o nazwie:
  1.  BUTIK ANETTA (https://www.facebook.com/butikanettapl) 
  2. BUTIK ANETTA LIVE - TRANSMISJE SPRZEDAŻOWE ( https://www.facebook.com/ButikAnettaLive) 
  3. LAVERSA.PL (https://www.facebook.com/laversapl) 
  4. LAVERSA LIVE PLUS SIZE (https://www.facebook.com/LAVERSALIVE)
 14. TRANSMISJA SPRZEDAŻOWE – prowadzona na żywo prezentacja Produktów za pośrednictwem strony www.facebook.com podczas której Właściciel prezentuje Produkty znajdujące się w jego ofercie osobom oglądającym transmisję on-line.
 15. PACZKA – jednorazowy sposób dostawy Produktów od Sprzedawcy w ramach zamówień dokonanych za pośrednictwem Fanpage w jednym tygodniu działalności Fanpage na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 

 

 • WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

To bardzo ważna część, w której wyjaśniamy w jaki sposób możesz nabyć produkty, czyli zawrzeć z nami umowę sprzedaży za pośrednictwem naszego Fanpage lub w trakcie Transmisji Sprzedażowej.

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest możliwe na dwa sposoby:
 1. W ramach Transmisji Sprzedażowej (sposób A)
 2. Poprzez kontakt w ramach Fanpage Sprzedającego (sposób B).

 

 •  Procedura dokonania zakupu podczas Transmisji Sprzedażowej.

 

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone podczas Transmisji Sprzedażowej przez osobę ją prowadzącą w imieniu Sprzedawcy.
 2. W celu dokonania zakupu, Klient zamieszcza komentarz w trakcie trwającej na żywo Transmisji Sprzedażowej, w którym wyraża jednoznaczną chęć zamówienia Produktu/Produktów poprzez wskazanie indywidualnego oznaczenia lub numeru Produktu (ew. również koloru i rozmiaru Produktu), który jest sprecyzowany przez osobę prowadzącą Transmisję Sprzedażową bądź w inny sposób dokładnie określa Produkt;
 3. Osoby prowadzące Transmisję Sprzedażową informują dla kogo został odłożony określony produkt, prezentowany w ramach Transmisji (przykład: Sukienka numer 1, odkładam dla pani Anny N.);
 4. Po wyczytaniu danych Klienta w trakcie Transmisji, Klient powinien skierować wiadomość prywatną do Sprzedawcy za pośrednictwem komunikatora Messenger do końca dnia, w którym odbyła się Transmisja Sprzedażowa. W wiadomości Klient jest zobowiązany wskazać swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres Klienta, ew. nazwę firmy oraz NIP;
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 6. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy, który zawsze jest w sposób precyzyjny określany w trakcie trwania Transmisji Sprzedażowej;
 7. Sprzedawca w odpowiedzi na wiadomość Klienta niezwłocznie wysyła do niego automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail lub za pośrednictwem komunikatora Messenger z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji;
 8. Klient dokonuje zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży poprzez wykonanie przelewu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 1 dnia liczonego od dnia złożenia zamówienia;
 9. Jeśli Klient nie dokona zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych kosztów realizacji Umowy w terminie jednego dnia liczonego od dnia złożenia zamówienia to Sprzedawca anuluje zamówienie Klienta;
 10. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia, odpowiadając Kupującemu na wiadomość prywatną lub w formie e-maila, w której potwierdza najważniejsze informacje transakcyjne (moment zawarcia umowy sprzedaży);
 11. Sprzedający wysyła zamówienie po zaksięgowaniu płatności;
 12. Klient ma możliwość skorzystania z dodatkowej usługi Paczki, opisanej w § 3 niniejszego Regulaminu;
 13. Sprzedawca informuje Klienta o kolejnych etapach realizacji zamówienia, wysyłając m.in. maile transakcyjne (np. informacje o wysyłce zamówienia) lub kontaktując się z nim na podany numer telefonu.

 

 

 • Procedura dokonania zakupu poprzez Fanpage Sprzedawcy

 

 1. W celu dokonania zakupu, Klient składa zamówienie poprzez zamieszczenie komentarza pod zdjęciem, filmem lub relacją na Fanpage Sprzedawcy lub kontaktuje się z nim bezpośrednio w wiadomości prywatnej, określając specyfikację produktu, poprzez wskazanie indywidualnego oznaczenia lub numeru Produktu (ew. również koloru i rozmiaru Produktu), bądź w inny sposób dokładnie określa Produkt;
 2. W wiadomości prywatnej Klient jest zobowiązany wskazać swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres Klienta, ew. nazwę firmy oraz NIP;
 3. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy;
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 5. Sprzedający kieruje do Klienta informację zwrotną za pomocą wiadomości prywatnej z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości, moment zawarcia umowy sprzedaży); albo informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia. 
 6. Klient dokonuje zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży poprzez wykonanie przelewu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 1 dnia liczonego od dnia złożenia zamówienia;
 7. Sprzedający wysyła zamówienie po zaksięgowaniu płatności;
 8. Klient ma możliwość skorzystania z dodatkowej usługi Paczki, opisanej w § 3 niniejszego Regulaminu;
 9. Sprzedawca informuje Klienta o kolejnych etapach realizacji zamówienia, wysyłając m.in. maile transakcyjne (np. informacje o wysyłce zamówienia) lub kontaktując się z nim na podany numer telefonu.

 

 1. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. 
 2. Sprzedawca zaznacza, że z racji dynamiki i specyfiki sprzedaży poprzez Fanpage na Facebooku oraz poprzez Transmisję Sprzedażową pierwszeństwo do zawarcia umowy sprzedaży ma osoba, która jako pierwsza wyraziła chęć zamówienia produktu i została wyczytana przez osoby prezentujące produkty w trakcie Transmisji Sprzedażowej.
 3. W przypadku podjęcia próby nabycia tego samego Produktu przez co najmniej dwie osoby, Sprzedający ma wyłączne prawo rozstrzygnąć, która z tych osób wyraziła chęć jego nabycia jako pierwsza.
 4. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 5. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 

 

 • KOSZT, SPOSOBY, WYMIANA I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU, PACZKA

 

 

Dostawa produktu to bardzo istotna część transakcji. Mamy na względzie, że część z naszych Klientek jest z nami na stałe i nabywa produkty podczas kilku następujących po sobie Transmisji Sprzedażowych. W związku z tym udostępniamy im możliwość skorzystania z usługi Paczki – sprawdź jak zminimalizować koszty związane z dostawą Produktów do Ciebie!

 

 1. Dostawa Produktu do Klienta podlega opłacie zgodnie z cennikiem wysyłki, który każdorazowo jest udostępniany Kupującemu przed zawarciem Umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega, że zgodnie z warunkami okresowych promocji, dostawa może być darmowa. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich, w tym InPost Kurier oraz InPost Paczkomaty tj. usług oferowanych przez INPOST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000543759.
 2. Dostawa Produktu jest możliwa jedynie na terytorium Państw Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki poza Polskę, wysyłka jest odpłatna, a jej dokładny koszt wskaże Sprzedający przed związaniem się umową sprzedaży z Kupującym.
 3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę, który wynosi najczęściej od 2 do 4 dni roboczych, nie więcej niż do 10 dni roboczych. oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 4. Klient posiada uprawnienie do dokonania wymiany produktu (źle dobrany rozmiar, kolor, krój lub inny powód). W celu poinformowania Sprzedającego o chęci dokonania wymiany, należy poinformować go o tym w terminie 14 dni od odebrania towaru, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni odesłać towar na adres do zwrotów sprzedającego. 
 5. Koszt wysyłki do Sprzedającego w ramach transakcji wymiany ponosi na swój koszt Kupujący. 
 6. Sprzedający dopuszcza możliwość dostawy zakupionych przez Klientów Produktów na zasadach usługi Paczki. Usługa Paczki ma na celu jednorazową i łączną dostawę wszystkich Produktów zamówionych przez Klienta, które zostały zebrane w trakcie trwania jednego tygodnia działalności Fanpage i Transmisji Sprzedażowych.
 7. Produkt trafia do Paczki każdorazowo po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 8. Klient może nabyć za pośrednictwem Fanpage w danym tygodniu funkcjonowania Fanpage (od poniedziałku do piątku), w tym podczas następujących po sobie kilku Transmisjach Sprzedażowych nowe Przedmioty, które na jego prośbę i za jego zgodą zostaną dodane do Paczki, w której znajdują się inne Produkty, nabyte w danym tygodniu Transmisji Sprzedażowych.
 9. Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy o chęci zamknięcia paczki. W przypadku braku takiej informacji, Paczka zostanie zamknięta automatycznie, na zasadach jak w pkt. 3.10.
 10. Jeśli Klient nie wyraził woli wcześniejszego zamknięcia Paczki, każda z Paczek zostaje zamknięta o godzinie 23:59 w każdy piątek. Po tej dacie Produkty znajdujące się w Paczce zostaną nadane na adres Klienta wskazany w toku zawierania Umowy Sprzedaży.
 11. Produkt, który trafił do Paczki nie może zostać z niej wycofany lub usunięty po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 12. Klient posiada uprawnienie do dokonania wymiany produktu (źle dobrany rozmiar, kolor, krój lub inny powód). W celu poinformowania Sprzedającego o chęci dokonania wymiany, należy poinformować go o tym w terminie 14 dni od odebrania towaru, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni odesłać towar na adres do zwrotów sprzedającego. W celu dokonania wymiany, zalecamy skorzystanie z naszego formularza zwrotów, który jest dostępny na stronie internetowej Laversa. 
 13. Koszt wysyłki do Sprzedającego ponosi Kupujący. 
 14. Koszt wysyłki wymienianego Towaru ponosi Kupujący, zgodnie z cennikiem udostępnionym przez Sprzedającego. W tym przypadku sprzedający zastrzega sobie prawo wysyłki wymienianego towaru dopiero po zaksięgowaniu kwoty za wysyłkę. Wysyłamy wymiany za granicę, jednak koszt wysyłki zagranicznej jest odpłatny (minimum 49 zł), zgodnie z cennikiem każdorazowo udostępnianym przez Sprzedającego. 

 • REKLAMACJA PRODUKTU

 

 

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia wobec zakupionego produktu – sprawdź jak w łatwy sposób złożyć u nas reklamację. 

 

 1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu. Prawa zawarte w pkt. 7 przysługują również Przedsiębiorcom – Konsumentom.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. 
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład 
 1. pisemnie na adres Sprzedawcy;
 2. telefonicznie pod numerem +48 512 360 157;
 3. za pośrednictwem komunikatora Messenger.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561 (2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: Butik Aneta, ul. Bolesławiecka 1, 53-614 Wrocław.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 

Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z klientem warto rozmawiać i dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób możemy rozwiązać spór. 

 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

 

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (zwroty)

 

 

Wiemy, że nie tylko konsumenci chcą skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu. W pełni to rozumiemy. Sprawdź jak szybko i bez problemów możesz dokonać u nas odstąpienia od zawartej umowy. 

 

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”). Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta,  który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego. 
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:
 1. pisemnie na adres: Butik Aneta, ul. Szybowcowa 31/1, 54-130 Wrocław;
 2. telefonicznie za pośrednictwem numeru +48 512 360 157;
 3. za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 1. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu, jednak nie ma takiego obowiązku.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę - Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 3. Konsument i  Przedsiębiorca - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Butik Aneta ul. Szybowcowa 31/1, 54-130 Wrocław.
 4. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę). Możemy się wstrzymać z przesłaniem zwrotu środków do czasu odebrania zwracanych towarów lub przesłania nam potwierdzenia nadania paczki. 
 7. W przypadku darmowej wysyłki, nie zwracamy kosztów za wysłanie produktu – Konsument ich nie poniósł (został z nich zwolniony, np. w okresie akcji promocyjnych „darmowa wysyłka”). 
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach działalności Sprzedawcy, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 10. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:
 1. przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
 2. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych (np. bielizna, strój kąpielowy).


 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Live sprzedażowy – Polityka Prywatności”, dostępny na stronie www.laversa.pl, powołany dokument jest również udostępniany w trakcie każdej Transmisji Sprzedażowej oraz wysyłany mailowo w potwierdzeniu Zamówienia.

 

 

 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 

 Nie jesteś konsumentem? Zapoznaj się z tymi zasadami, są skierowane właśnie do Ciebie. 

 

 1. Niniejszy 8 punkt OWS oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany OWS w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

W tej części dowiesz się  kilku ważnych informacji, m.in. o tym od kiedy obowiązuje nasz OWS oraz na jakim języku go przygotowaliśmy. 

 

 1. OWS 2.0 wchodzi w życie z dniem 11 marca 2022 r. 
 2. OWS jest dostępny wyłącznie w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego OWS jest prawo polskie.
 5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego OWS, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
 6. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 
 7. Treść niniejszego OWS może ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.laversa.pl oraz poprzez publikację treści OWS na Fanpage.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl