Wolisz zamówić telefonicznie?

Zadzwoń +48 534 548 777 od 8 do 16

Transmisje Sprzedażowe - Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

TRANSMISJI SPRZEDAŻOWYCH W SERWISIE FACEBOOK.COM

organizowanych przez Fanpage 

Laversa.pl

Butik Anetta 

Butik Anetta Live – Transmisje Sprzedażowe

Laversa Live PLUS SIZE

 

 

Spis treści:

 • 1 Informacje ogólne
 • 2 Administrator danych osobowych
 • 3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania
 • 4 Kategorie danych osobowych
 • 5 Odbiorcy danych osobowych
 • 6 Archiwizacja danych osobowych
 • 7 Uprawnienia, uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych
 • 8 Pliki cookies oraz profilowanie
 • 9 Zmiany Polityki prywatności
 • 10 Postanowienia końcowe
 • 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. W przypadku odwiedzin naszego Fanpage, polubienia go, dodania komentarza lub rozpoczęcia obserwowania stajemy się obok usługodawcy serwisu Facebook administratorem udostępnionych nam przy tej okazji danych osobowych. Mając to na uwadze i w związku z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO lub Rozporządzenie RODO) przekazujemy Państwu poniżej informacje w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione nam przez Państwa oraz usługodawcę serwisu Facebook w trakcie korzystania z naszych Fanpage w serwisie Facebook (dalej: Fanpage).

 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Fanpage:

 

 1. BUTIK ANETTA (https://www.facebook.com/butikanettapl) 
 2. BUTIK ANETTA LIVE - TRANSMISJE SPRZEDAŻOWE ( https://www.facebook.com/ButikAnettaLive) 
 3. LAVERSA.PL (https://www.facebook.com/laversapl) 
 4. LAVERSA LIVE PLUS SIZE (https://www.facebook.com/LAVERSALIVE)

w serwisie Facebook.com oraz danych osobowych osób korzystających z Fanpage i przetwarzanych za jego pośrednictwem przez administratora Fanpage. 

 

 1. Korzystanie z naszego Fanpage i podanie danych osobowych przez korzystającego z Fanpage jest dobrowolne. Przetwarzanie w takim wypadku danych osobowych przez Administratora opiera się na zasadzie dobrowolności. W szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności zabezpieczenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 2 ADMINISTARTOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hada sp. z o.o., REGON: 369310105, NIP: 8943123996, KRS: 0000958371, ul. Krzeszowska 20, 54-032 Wrocław, kapitał zakładowy 5000,00 zł  (dalej: Administrator).

 

 1. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem numeru kontaktowego +48 512 360 157.

 

 1. Na wskazany adres można również przesyłać żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. 

 

 1. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.

 

 1. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 

 1. Korzystając z serwisu Facebook, w tym także z naszego Fanpage, administratorem Państwa danych osobowych staje się także usługodawca serwisu - Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) (dalej: Właściciel Serwisu Facebook lub Facebook), który przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z: regulaminem serwisu, z którym możecie się zapoznać tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms, zasadami dotyczącymi danych, z którymi możecie się zapoznać tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation, oraz zasadami korzystania z plików cookie, więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Jest to o tyle istotne, że dokumenty te regulują m.in. zasady udostępniania nam Państwa danych przez Facebook oraz zasady ich przetwarzania w ramach serwisu Facebook.
 • 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

 1. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 1. Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

Informujemy, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z Państwa zgody lub z przepisów prawa.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia.

 

 1. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Transmisji Sprzedażowych . Konsekwencją niepodania danych osobowych może być np. brak możliwości złożenia zamówienia. 

 

 1. Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:

 

     

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje

Prowadzenie Fanpage na portalu Facebook.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego produktów i usług oraz dążeniu do ich sprzedaży i promocji.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,

w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego produktów i usług oraz dążeniu do ich sprzedaży i promocji.

Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Prowadzenie statystyk i analizy korzystania z Fanpage.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Fanpage celem analizy statystyk i sposobu korzystania z Fanpage.

Rozpoczęcie rozmowy w oknie komunikatora dostępnego w serwisie Facebook.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Nawiązanie dialogu z użytkownikiem.

Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży.  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.

Archiwizacja dokumentów sprzedażowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.

 

 • 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator może przetwarzać jedynie takie dane osobowe osób korzystających z Fanpage, które uzyska w związku z tym faktem od Facebook, z Państwa publicznego profilu w serwisie Facebook oraz ewentualnie w wyniku Państwa aktywności na Fanpage – np. poprzez dodanie komentarzy, czy przesłanie danych w ramach wiadomości do Administratora. Mając to na uwadze Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 

 

 1. podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko, w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu w serwisie Facebook;
 2. inne dane opublikowane przez Państwa na własnym profilu w serwisie Facebook lub udostępnione Administratorowi w wyniku Państwa aktywności (w tym np. dane kontaktowe) i dostępne dla Administratora; 
 3. dane osobowe przekazane Administratorowi za pośrednictwem komunikatora udostępnionego na stronie Facebook takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres mailowy, numer kontaktowy;

 

 1. Odbiorcą Państwa danych jest Facebook, który przetwarza Państwa dane na zasadach, w zakresie i zgodnie z regulaminem serwisu (https://www.facebook.com/legal/terms) oraz zasadami dotyczącymi danych (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

 1. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:
 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków;
 2. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają nam prowadzić działalność gospodarczą (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy, które wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
 3. ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy. 

 

 1. Administrator samodzielnie nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza UE/EOG). Natomiast takie przekazywanie może mieć miejsce w związku z korzystaniem z serwisu Facebook przez Facebook do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Państwa miejscem zamieszkania, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności serwisu Facebook. Facebook deklaruje, że wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe. 

 

 1. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 

Dane powiązane z procedurą sprzedaży

5 lat

Dane dla celów marketingowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane zawarte w komentarzach 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta

5 lat

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania interesu.

 1. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

 1. Dane przetwarzane w celu prowadzenia Fanpage będą przetwarzane do czasu zaprzestania przez Państwa korzystania z naszego Fanpage (np. zaprzestania obserwowania, usunięcia komentarza).

 

 1. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
 • 7 UPRAWNIENIA, UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

 

Jeżeli Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Ponadto, mogą Państwo poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

 

W związku z prawem  do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Państwa danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Mogą Państwo również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. 

 

Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na Państwa danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Państwa żądania w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje Użytkownika.

 

Administrator  dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będę Państwo nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 8 PLIKI COOKIES ORAZ PROFILOWANIE
 1. Podczas korzystania z serwisu Facebook, w tym z naszego Fanpage, na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Fanpage (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Fanpage) zapisywane są pliki cookie zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie ustanowionymi przez Facebook – zasady te wraz z informacją o pozostałych technologiach pamięci stosowanymi przez Facebook dostępne są tutaj (https://www.facebook.com/policies/cookies).

 

 1. Pliki cookie to niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych. Na podstawie plików cookie tworzone są statystyki, które mogą być udostępniane Administratorowi Fanpage.

 

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania. 

 

 1. Administrator na podstawie danych zebranych za pomocą Fanpage i narzędzi udostępnionych mu przez Facebook w ramach serwisu Facebook może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług w zakresie oferty handlowej Administratora. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty handlowej Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i skorzystać z oferty handlowej Administratora.

 

 1. Profilowanie na Fanpage może polegać na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Fanpage np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” w odniesieniu do któregoś z postów na Fanpage, udostępnienie postu znajdującego się na Fanpage, skomentowaniu postu znajdującego się na Fanpage lub dodania recenzji dotyczącej Administratora na Fanpage. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 • 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Niniejsze zasady Polityki prywatności 2.0. obowiązują od dnia 11 marca 2022 r. 

 

 1. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:
 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na facebook.com, mających wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.

 

 1. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego na stronie głównej www.laversa.pl. 

 

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Fanpage może zawierać odnośniki do innych fanpage`ów oraz stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne fanpage i strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Fanpage Administratora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl