Wolisz zamówić telefonicznie?

Zadzwoń +48 577 855 899 od 9 do 17

Regulamin konkursu
 Regulamin konkursu “Nagradzamy najlepsze zdjęcie”

§1. ORGANIZACJA KONKURSU

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Nagradzamy najlepsze zdjęcie”

2.Organizatorem Konkursu jest MODNA Aneta Hadala Daniel Hadala s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzeszowska 20, NIP: 8943123996,REGON: 369310105 (dalej „Organizator konkursu”).

3. „Uczestnik” –osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu

Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

4. Konkurs trwa od dnia 1.04.2021 r. od momentu opublikowania posta konkursowego na profilu do dnia 16.04.2021r. do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt.3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowość zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§4. ZAŁOŻENIA KONKURSU


1. Celem Konkursu jest promocja marki Laversa.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na serwisie Facebook.
3. Konkurs polega na udostępnieniu zdjęcia w kreacji od Laversa w komentarzu pod postem konkursowym.
4. Konkurs trwa 16 dni - Komentarze można zamieszczać do końca dnia 16.04.2021.

5. Konkurs wygrywa osoba, która uzyska najwięcej polubień oraz komentarzy pod udostępnionym zdjęciem.

6. Wyniki konkursu ogłaszane będą 23.04.2021 do godziny 16:00 na stronie: https://facebook.com/laversapl .

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§5. NAGRODY

1. W Konkursie nagrodami są 3 BONY na 150 zł do wydania na zakupy w sklepie internetowym www.laversa.pl

2. Bon konkursowy można wykorzystać w sklepie internetowym www.laversa.pl na dowolnie wybrany produkt. Jeśli suma zakupów będzie wyższa niż wartość bonu, końcowa kwota pomniejszy się o jego wartość. Jednak jeśli suma kwoty zakupu będzie niższa niż wartość bonu – nie zostanie zwrócona kwota pozostała z wartości bonu.

3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 300,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z poz. zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: https://facebook.com/laversapl

5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania wiadomości na profilu Laversa na Facebook’u (https://facebook.com/laversapl) do dnia 30.04.2021 r do godziny 23:59. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości na Facebook’u lub telefonicznie.

6.Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Modna Aneta Hadala Damian Hadala s.c. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.

8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.

9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

• odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

• zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

§6. DANE OSOBOWE

1.Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie

danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Nagroda nie podlega zwrotowi.

2. Nagrodę można wymienić po wcześniejszym uzgodnieniu przez “uczestnika” I “organizatora” konkursu.

§8. OGÓLNE

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin zabawy “Dzień Kobiet”

 • 1. ORGANIZACJA ZABAWY

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się zabawa pod nazwą: „Nagradzamy recenzje”.

2.Organizatorem zabawy jest MODNA Aneta Hadała Daniel Hadała s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzeszowska 20, NIP: 8943123996,REGON: 369310105 (dalej „Organizator zabawy”).

 1. „Uczestnik” –osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 2. Przystąpienie do udziału w Zabawie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Zabawy. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z zabawy.
 3. Zabawa nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Zabawie.

2.Zabawa prowadzona jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Zabawa nie jest w żaden sposób prowadzona, sponsorowana, popierana, związana z serwisem Facebook. Uczestnikom Zabawy nie przysługują w związku z udziałem w Zabawie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

 1. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Zabawą będą przetwarzane przez Organizatora Zabawy. W celu organizacji Zabawy na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od dnia 2.03.2021 r. od momentu opublikowania posta konkursowego na profilu do dnia 8.03.2021  r. do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia Zabawy czuwa Komisja Zabawy.
 3. Zabawa nie jest prowadzona w celach zarobkowych.
 • 3. UCZESTNICTWO W ZABAWIE

1.Uczestnikiem Zabawy może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt.3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Zabawue pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w zabawie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.
 2. Uczestnikami Zabawy nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Zabawy oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Zabawy, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowość zgłoszeń do Zabawy, Organizator powoła komisję zabawy („Komisja Zabawy”).W skład Komisji Zabawy wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 • 4. ZAŁOŻENIA ZABAWY
 1. Celem Zabawy jest promocja marki Butik Anetta Live.
 2. Zabawa będzie przeprowadzona na serwisie Facebook.
 3. Zabawa polega na dodaniu zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym w stylizacji Anetta Live. 3 najlepsze stylizacje wygrywają.
 4. Konkurs trwa 4od 2.03 do 8.03. Komentarze można zamieszczać do końca dnia 8.03.2021.
 5. Konkurs wygrywają trzy osoby, które zamieszczą zdjęcie w najlepszej stylizacji.
 6. Nagrodami są trzy bony o wartości 100zł, do wykorzystania w Butik Anetta Live.
 7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w zabawie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki zabawy lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.
 • 5. NAGRODY
 1. W zabawie nagrodą są trzy bony o wartości 100zł, do wykorzystania w Butik Anetta Live.
 2. Gratis można otrzymać wyłącznie przy nowym zamówieniu w Butik Anetta Live 
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z poz. zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

4.Wyniki zabawy zostaną ogłoszone na stronie:https://www.facebook.com/ButikAnettaLive w komentarzu pod postem uczestnika.

 1. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania wiadomości na profilu Butik Anetta Live  na Facebook’u ()https://www.facebook.com/ButikAnettaLive do dnia 15.03.2021 r do godziny 23:59. .

6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

 1. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Modna Aneta Hadala Damian Hadala s.c. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
 2. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
 3. Zwycięzca Zabawy traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
 • odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
 • zwycięzca Zabawie nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Zabawie lub otrzymania nagrody.
 • 6. DANE OSOBOWE

1.Przystąpienie do udziału w Zabawie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 7. ZWROTY I REKLAMACJE
 1. Nagroda nie podlega zwrotowi.
 2. Nagrodę można wymienić po wcześniejszym uzgodnieniu przez “uczestnika” I “organizatora” konkursu.
 • 8. OGÓLNE

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Zabawy o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 
 
 
Regulamin „Nagradzamy zaangażowanie”
 • 1. ORGANIZACJA ZABAWY
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się zabawa pod nazwą: “Nagradzamy zaangażowanie”
 2.  Organizatorem zabawy jest MODNA Aneta Hadala Daniel Hadala s.c. z siedzibą w e Wrocławiu, ul. Krzeszowska 20, NIP: 8943123996,REGON: 369310105 (dalej „Organizator zabawy”).
 3. „Uczestnik” –osoba, która zgłasza swój udział w zabawie.
 4. Przystąpienie do udziału w zabawie jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu zabawy. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z zabawy.
 5.  Zabawa nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zabawie.
 2. Zabawa prowadzona jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że zabawa nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom zabawy nie przysługują w związku z udziałem w zabawie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z zabawą będą przetwarzane przez Organizatora zabawy. W celu organizacji zabawy na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 4. Zabawa trwa od dnia 15.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia zabawy czuwa specjalnie powołana Komisja Zabawy.
 5. Zabawa nie jest prowadzona w celach zarobkowych.
 • 3. UCZESTNICTWO W ZABAWIE
 1. Uczestnikiem zabawy może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt.3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w zabawy pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w zabawie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w zabawie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.
 3. Uczestnikami zabawy nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem zabawy oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu zabawy, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do zabawy, Organizator powoła komisję zabawy („Komisja Zabawy”). W skład Komisji Zabawy wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

 • 4. ZAŁOŻENIA ZABAWY
 1. Celem zabawy jest promocja marki Butik Anetta 
 2. Zabawa będzie przeprowadzona na profilu https://www.facebook.com/butikanettapl w serwisie Facebook.
 3. Zabawa polega na komentowaniu i polubieniach postów oraz zdjęć na fanpage'u https://www.facebook.com/butikanettapl. Dziesięć najaktywniejszych i najbardziej kreatywnych osób zostanie nagrodzonych na koniec zabawy.
 4. Komentarze oraz inne aktywności można zamieszczać do końca dnia 28.02.2021.
 5. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja zabawy wybierze 10 najbardziej kreatywnych osób z uwzględnieniem liczby aktywności, które osoby wykazały.
 6. Wyniki zabawy ogłaszane będą 1.03.2021 do godziny 16:00 na stronie: https://www.facebook.com/butikanettapl.
 7.  Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w zabawie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki zabawę lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

 

 • 5. NAGRODY
 1. W zabawie nagrodami są: BONY DO WYKORZYSTANIA W SKLEPIE STACJONARNYM BUTIK ANETTA o wartości 100zł.
 2. Kod można wykorzystać na dowolny produkt lub ich większą liczbę. Jeśli suma zakupów będzie wyższa niż wartość kodu, końcowa kwota pomniejszy się o jego wartość. Jednak suma zakupów będzie niższa niż wartość kodu – nie zostanie zwrócona kwota pozostała z wartości. 
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z poz. zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
 4. Wyniki zabawy zostaną ogłoszone 1.03.2021 r. do godz. 16:00 w poście na stronie: https://www.facebook.com/butikanettapl
 5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania wiadomości na profilu Butik Anetta na Facebook’u (https://www.facebook.com/butikanettapl) do dnia 15.03.2021 r do godziny 23:59, czyli do 2 tygodni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą zabawy będzie odbywał się również poprzez wiadomości na Facebook’u lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów. Bon jest ważny do wykorzystania w ciągu 3 tygodni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika zabawy niezbędnej do przekazania nagrody.
 7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Modna Aneta Hadala Damian Hadala s.c. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przyjęcia wygranej.
 8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
 9. Zwycięzca nagrody traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
  1. odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
  2. zwycięzca zabawy nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w zabawie lub otrzymania nagrody.

 

 • 6. DANE OSOBOWE
 1. Przystąpienie do udziału w zabawie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców zabawy będą przetwarzane przez Organizatora.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prawidłowego przeprowadzenia zabawy, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z zabawą, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników zabawy.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 • 7. ZWROTY I REKLAMACJE
 1. Nagroda nie podlega zwrotowi.
 2. Nagrodę można wymienić po wcześniejszym uzgodnieniu przez “uczestnika” I “organizatora”zabawy.

 

 • 8. OGÓLNE
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy zabawy o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie zabawy, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich.

 

Biorąc udział w zabawie, Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z realizacją zadania konkursowego, o którym mowa w  § 2 Regulaminu Konkursu.
 2. powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
 3. posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe i z chwilą odbioru Nagrody:
 1. Przenosi na Fundatora oraz Organizatora bez ograniczeń wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów zawartych w Zgłoszeniu na następujących polach eksploatacji:
 2. a) Utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną.
 3. b) Rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie.
 4. c) Udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet.
 5. d) Wykorzystywanie w działaniach marketingowych Fundatora, w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

 

Bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy:

 1. Udziela Organizatorowi i Fundatorowi zgody na tworzenie, rozporządzenie i korzystanie z utworów zależnych względem Zgłoszenia lub jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a – d powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.

III. Udziela Organizatorowi i Fundatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Zgłoszenia lub jego części.

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie utworów bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Fundatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora i Fundatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności poprzez przejęcie ich zobowiązań w tym zakresie lub naprawienie wyrządzonej szkody w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

 

Regulamin konkursu “Pole z bonem”

§1. ORGANIZACJA KONKURSU

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Pole z bonem”

2.Organizatorem Konkursu jest MODNA Aneta Hadala Daniel Hadala s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzeszowska 20, NIP: 8943123996,REGON: 369310105 (dalej „Organizator konkursu”).

3. „Uczestnik” –osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu

Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

4. Konkurs trwa od dnia 11.12.2019 r. od momentu opublikowania posta konkursowego na profilu do dnia 18.11.2019 r. do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. §3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt.3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowość zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja marki Laversa.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na serwisie Facebook.
3. Konkurs polega na wytypowaniu pola na planszy, gdzie został ukryty bon.
4. Konkurs trwa 7 dni - Komentarze można zamieszczać do końca dnia 18.12.2019.

5. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze pierwszą z dobrze wytypowanym polem na planszy (decyduje data opublikowania komentarza - nie może być on edytowany).

6. Wyniki konkursu ogłaszane będą 20.12.2019 do godziny 16:00 na stronie: https://facebook.com/laversapl .

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§5. NAGRODY

1. W Konkursie nagroda jest: BON NA 150 ZL, do wydania na zakupy w sklepie internetowym www.laversa.pl

2. Bon konkursowy można wykorzystać w sklepie internetowym www.laversa.pl na dowolnie wybrany produkt. Jeśli suma zakupów będzie wyższa niż wartość bonu, końcowa kwota pomniejszy się o jego wartość. Jednak jeśli suma kwoty zakupu będzie niższa niż wartość bonu – nie zostanie zwrócona kwota pozostała z wartości bonu.

3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 300,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z poz. zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: https://facebook.com/laversapl

5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania wiadomości na profilu Laversa na Facebook’u (https://facebook.com/laversapl) do dnia 10.01.2020 r do godziny 23:59. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości na Facebook’u lub telefonicznie.

6.Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Modna Aneta Hadala Damian Hadala s.c. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.

8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.

9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

• odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

• zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

§6. DANE OSOBOWE

1.Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie

danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Nagroda nie podlega zwrotowi.

2. Nagrodę można wymienić po wcześniejszym uzgodnieniu przez “uczestnika” I “organizatora” konkursu.

§8. OGOLNE

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 
 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium