Wolisz zamówić telefonicznie?

Zadzwoń 534 548 777 lub 577 855 899 od 9 do 17

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “WYMARZONA MAJOWKA”

§1. ORGANIZACJA KONKURSU

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: “WYMARZONA MAJOWKA”

2.Organizatorem Konkursu jest MODNA Aneta Hadala Daniel Hadala s.c. z siedzibą w e Wrocalwiu, ul. Krzeszowska 20, NIP: 8943123996,REGON: 369310105 (dalej „Organizator konkursu”).

3. „Uczestnik” –osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook.Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

4. Konkurs trwa dnia 1.05.2019 r. od godziny 9:00 do dnia 5.05.2019 r. do godziny 00:00. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt.3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki Laversa.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na serwisie Facebook.

3. Konkurs polega na opublikowaniu krótkiego komentarza na portalu Facebook pod postem konkursowym z odpowiedzia na pytanie “jak wyglada twoja wymarzona majowka?”.

4. Konkurs trwa 5 dni Komentarze można zamieszczać do dnia 5.05.2019 do polnocy.

5. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze jedna, najbardziej kreatywna odpowiedz.

6. Wyniki konkursu ogłaszane będą 6.05.2019 o godzinie 12:00 na stronie: https://facebook.com/laversapl .

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.


§5. NAGRODY

1. W Konkursie nagroda jest: BON NA 150 ZL, do wydania na zakupy w sklepie internetowym www.laversa.pl

2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 300,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: https://facebook.com/laversapl

4. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania wiadomości na profilu Laversa na facebooku (https://facebook.com/laversapl) do dnia 13.05.2019 r do godziny 23:59. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości na facebook’u lub telefonicznie.

5.Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

6. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Modna Aneta Hadala Damian Hadala s.c. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.

7.Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

§6. DANE OSOBOWE

1.Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Nagroda nie podlega zwrotowi.

2. Nagrode mozna wymienic po wszesniejszym uzgodnieniu przez “uczestnika” I “organizatora” konkursu.

§8. OGOLNE

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium